Birim Kalite Temel Çalışmaları

 

 

 

 

 

 

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

KALİTE TEMEL ÇALIŞMALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kütahya, 2022

 1.  KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HAKKINDA

A.1. TARİHÇE, MEVCUT DURUM VE ORGANİZASYON ŞEMASI

12.03.1999 tarih ve 99/12628 sayılı kanun ile kurulmuş olan Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Fakültemiz, 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Evliya Çelebi yerleşkesinde bulunan hizmet binasında eğitim-öğretime devam etmektedir.

Fakültemizde dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bölümlerde mecburi derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. 2021-2022 öğretim yılında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde kayıtlı 1745 öğrenci bulunmaktadır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, 11 Profesör, 21 Doçent, 21 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi Dr., 8 Araştırma Görevlisinden (Fakültemiz elemanı ve diğer üniversitelere öğretim elemanı olarak yetiştirilmek üzere görevlendirilmiş araştırma görevlileri) oluşan zengin bir öğretim elemanı kadrosu görev yapmaktadır.

Fakültemiz mevcut bölüm ve anabilim dalları 15.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda yapılandırılmış olup, yeni oluşturulan Bölüm ve Anabilim Dalları aşağıda belirtilmiştir. Fakültede 5 bölüm içerisinde 22 farklı anabilim dalı bulunmaktadı

A.2. MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz;

-Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik, ufku geniş, kendisini çok yönlü geliştirmiş, eleştirel düşünce ve iletişim becerileri gelişmiş çağdaş öğretmenler yetiştirmek,

-Demokratik değerlerin geliştirildiği, öğrenci merkezli ve yeni teknolojilerin kullanıldığı eğitim ortamları düzenlemek,

-Eğitim-öğretimde etkililiği ve verimliliği sağlamayı ve eğitim sorunlarına çözümler üretmektir.

Vizyonumuz;

Çağdaş eğitim ortamları sağlayarak, bireysel ve toplumsal açıdan gelişmelere çok yönlü kaynaklık eden, ulusal ve uluslararası arenada bilimsel, teknolojik ve sanatsal etkinliklerde ön plana çıkan, yaptığı araştırmalarla eğitsel sorunlara çözüm üreten ve toplum kalkınmasının dinamiğini oluşturacak çağdaş öğretmenler yetiştiren iddialı bir Fakülte olmaktadır.

 

A.3. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 1: Eğitim-Öğretim Hizmetinin NiteliğininArtırılması

 •  
 • Eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesi için bölümlerde uygulanmakta olan programların ve yöntemlerin geliştirilmesi,
 • Eğitim öğretim için yapılan mekânların (derslikler ve laboratuvarlar) teknolojik olarak iyileştirerek, çağdaş eğitim-öğretim araçları ile donatılması,
 • Öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarının uygulanması,
 • Fakültemiz Bölümlerine nitelikli öğretim elemanları kazandırılması ve mevcut öğretim elemanlarının niteliğinin geliştirilmesi.

Amaç 2: Öğrenci Gelişiminin Desteklenmesi

 •  
 • Öğrencilerin akademik gelişimi için bağımsız çalışma ortamları, laboratuvar ve bilgisayar olanaklarının kullanıma sunulması,
 • Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişmelerini ve iş yaşamına hazırlanmalarını destekleyecek eğitim, uygulama programları geliştirilmesi, uygulanması ve uygulamanın izlenmesi,
 • Bilimsel açıdan donanımlı hale getirilen öğrencilerin; öğrenim gördükleri ve yaşadıkları kentte topluma ve ülkelerine hizmet bilinciyle yetiştirilmesi,
 • 21. Yüzyıl yaşam becerilerine ve öğretmen yeterliklerine sahip mezunlar yetiştirilmesi,
 • Öğrenci-öğretim elemanı iletişiminin ve etkileşiminin sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler yoluyla artırılması,
 • Öğrencilerin ders dışı faaliyetlere (seminerler, gösterimler, konserler, öğrenci topluluklarının sunum ve uygulamaları, vb.) katılımının bölümler düzeyinde özendirilmesi ve ders programlarının öğrencilerin etkinlikler için zaman bulabileceği şekilde düzenlenmesi,
 • Öğrenci kulüplerinin etkili çalışabilmeleri için destek mekanizmalarının geliştirilmesi.

Amaç 3: Çalışan Personelin Memnuniyetinin Artırılması

 •  
 • Akademik ve idari personelin fakültenin yönetimine ait alınacak kararlara katılımının artırılması,
 • Akademik ve idari personelin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi,
 • Akademik personelin bilimsel ve toplumsal çalışmalarda desteklenmesi,
 • İdari personelin yapmakta olduğu işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olması ve teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki değişikliklere uyum sağlaması için hizmet-içi eğitim programlarının düzenli olarak yapılması,
 • Fakülte çalışanları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılması,

A.4. TEMEL DEĞERLERİMİZ VE KALİTE POLİTİKAMIZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından benimsenen temel değerler ve kalite politikaları şunlardır:

Temel Değerlerimiz

 • Araştırma-Geliştirme çalışmalarına önem vermek
 • Ahlaki değerlere bağlılık
 • Fedakârlık
 • Yeniliklere açık olmak
 • Çevreye duyarlı olmak
 • Topluma karşı sorumlu olmak
 • Uluslararasılaşmak

Kalite Politikalarımız

 • Uygulamalı Eğitim Politikası
 • Tüm birimlerde müfredatın uygulama ağırlıklı güncellenmesi
 • Paydaşların katılımıyla eğitimin sürekli iyileştirilmesi
 • Laboratuvar, bilişim ve teknolojik olanakların sürekli geliştirilmesi
 • Girişimcilik Politikası
 • İstihdam odaklı girişimcilik derslerinin müfredatta yaygınlaştırılması
 • Girişimcilik becerilerini geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi
 • Yabancı Dil Politikası
 • Yabancı dil becerilerini geliştirecek uygulamaların arttırılması
 • Mesleki yabancı dilin birimlerde yaygınlaştırılması
 • Teknoloji ve Bilişim Politikası
 • İstihdam odaklı teknoloji ve bilişim yetkinliklerinin geliştirilmesi

 

 • Yaşam Boyu Öğrenme Politikası
 • Sürekli öğrenme alışkanlığını kazandıracak uygulamaların desteklenmesi
 • Toplum ihtiyaçlarına yönelik eğitim olanaklarının sunulması
 • Eğitim ve Çevre Dostu Kampüs Politikası
 • Eğitim kalitesini arttıran fiziki alt yapının korunması ve geliştirilmesi
 • Mevcut yeşil kampüs anlayışının sürdürülmesi
 • GreenMetric kriterlerini sağlamaya yönelik girişimlerin başlatılması
 • Sosyal Üniversite Politikası
 • Sosyopark uygulamasında katılımcı olunması
 • Toplum bilincini geliştirecek etkinliklerin arttırılması
 • Şehir-Üniversite etkileşimini arttıracak uygulamaların geliştirilmesi

 

A.5. SLOGANIMIZ

 

“BİLİME VE TOPLUMA DEĞER KATAN EĞİTİM FAKÜLTESİ”

 

Eğitim Fakültesi olarak bilimsel çalışmalar ve toplumsal fayda için özgün, çağdaş ve değerli yöntemler, çalışmalar, uygulamalar ve ürünlerin geliştirilmesi önceliğimizdir. Bu kapsamda öğrencilerimiz olan öğretmen adaylarının yetiştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayan uygulamaların yürütülmesi için uzman akademisyen kadromuzla ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürütmekteyiz.

Öğretmen yetiştirmeye, eğitim bilimleri çalışmalarına ve toplumsal uygulamalara fakültemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda değer katacağız.

 

 1. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU

 

B.1. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Komisyonunun Amacı

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz bünyesinde kurulan Kalite Komisyonunun amacı, Üniversitemiz stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili Üniversitemizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurarak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kalite Komisyonu Organizasyon Şeması

B.3. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Üyeleri, Birim Kalite Danışma Kurulu Üyeleri, Birim Kalite Komisyonu Alt Çalışma Grubu Üyeleri

 

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

 

SIRA NO

ÜNVAN

AD-SOYAD

GÖREVİ

KALİTE KOMİSYONUNDAKİ GÖREVİ

 

1

Prof. Dr.

İrfan TERZİ

Dekan

Başkan

 

2

Dr. Öğr. Üyesi

Furkan DEMİR

Dekan Yardımcısı

ÜYE

 

3

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet ÖZDOĞRU

Dekan Yardımcısı

ÜYE

 

4

Fakülte Sekreteri

Mine SEVİM

Fakülte Sekreteri

ÜYE (Raportör)

 

5

Prof. Dr.

Baykal BİÇER

Öğr.Üyesi

ÜYE

 

6

Prof. Dr.

Turgut KARAKÖSE

Öğr.Üyesi

ÜYE

 

7

Prof. Dr.

Ekrem AKÇİÇEK

Öğr.Üyesi

ÜYE

 

8

Doç. Dr.

Mustafa ULU

Öğr. Üyesi

ÜYE

 

9

Öğrenci

Gülsen ÖZDEMİR

Öğr. Temsilcisi

ÜYE

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KALİTE DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

 

Adı Soyadı

Kurumu

 

Prof. Dr. İrfan TERZİ (Kurul Başkanı)

Dekan

 

Dr. Öğr. Üye. Furkan DEMİR

Dekan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üye. Mehmet ÖZDOĞRU

Dekan Yardımcısı

 

Mine SEVİM

Fakülte Sekreteri

 

Mustafa TOPUZ

MEM Şube Müdürü

 

Tamer SANCAK

Hediye Güral Anaokulu Müdürü V.

 

Öğr. İdris IŞIKLI

Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü

 

Öğr. Engin AYKAÇ

Atatürk Ortaokulu Müdürü

 

Öğr. Ahmet İREN

Aysel- Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü

 

İhsan TUNÇOĞLU

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Başkanı

 

               
 

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE GRUBU

Prof. Dr. M. Sait GÖKALP

Doç. Dr. Ali Faruk YAYLACI

Dr. Öğretim Üyesi Evrim EROL

Dr. Öğretim Üyesi Tijen TÜLÜBAŞ

Doç. Dr. Yusuf ZORLU

Doç. Dr. Mustafa ULU

Dr. Öğretim Üyesi Sibel IŞIK MERCAN

Arş. Grv. Dr. Mustafa ÇELİK

Arş. Grv. Dr. Buket DEDEOĞLU ORHUN

Arş. Grv. Dr. Hasan YAPICI

Arş. Grv. Mustafa BAKIR

Arş. Grv. H. Berna TÜRE

Arş. Grv. Tuğba AYDEMİR

EĞİTİM VE ÖĞRETİM GRUBU

Prof. Dr. Ekrem AKÇİÇEK

Doç. Dr. Fatma ATEŞ

Dr. Öğretim Üyesi Recep Serkan ARIK

Dr. Öğretim Üyesi Seçil YEMEN KARPUZCU

Dr. Öğretim Üyesi Arcan TIĞRAK

Arş. Grv. Dr. Samet DEMİR

Arş. Grv.Dr. Sevinç DEMİR

Arş. Grv. Dr. İlknur GÜLŞEN TURGUT

Arş. Grv.Dr. Handan KILIÇ ŞAHİN

Arş. Grv. Mustafa KÖSE

Arş. Grv. Gamze İNCİ

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GRUBU

Prof. Dr. Hüseyin ÇAVDAR

Dr. Öğretim Üyesi Ü. Ziya SAVCI

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ÖZDOĞRU

Arş. Grv. Çağlin AKILLIOĞLU

Arş. Grv. A.Faruk KAYMAK

TOPLUMSAL KATKI GRUBU

Prof. Dr. Aytunga OĞUZ

Doç. Dr. A. Derya ESKİMEN

Dr. Öğretim Üyesi Murat BARTAN

Arş. Grv. Enis Harun BAŞER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. POLİTİKA BELGELERİ VE KALİTE POLİTİKASININ DUYURULMASI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi kalite politika belgesi, eğitim ve öğretim politika belgesi, araştırma-geliştirme politika belgesi ve toplumsal katkı strateji ve politika belgesini hazırlamış olup, internet sitesi vasıtasıyla paydaşların bilgisine sunmuştur. Ayrıca, tüm akademik ve idari personel tarafından benimsenmesini sağlamaya çalışmaktadır.

C.1. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Politika Belgesi

 

                                          

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

KALİTE POLİTİKA BELGESİ

 

Araştırma-Geliştirme çalışmalarına önem vermek, ahlaki değerlere bağlılık, fedakârlık, yeniliklere açık olmak, çevreye duyarlı olmak, topluma karşı sorumlu olmak, uluslararasılaşmak temel değerlerinden ödün vermeksizin,

 

 • Plan dönemi içerisinde kurumsal kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 • Eğitim-Öğretim ve Araştırma-Geliştirme kalitesinin artırılarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetin sağlanması,
 • Personel verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 • Ulusal ve uluslararası standartlar ve akreditasyonlara yönelik faaliyetlerin artırılması,

stratejik amaçlarına ulaşmaya çalışan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kalite politikası;

 • Uygulamalı eğitim politikası kapsamında, paydaşların katılımı ile tüm akademik birimlerde müfredatı uygulama ağırlıklı güncelleyen; laboratuvar, bilişim ve teknolojik olanakları sürekli geliştiren,
 • Girişimcilik politikası kapsamında, istihdam odaklı girişimcilik dersleri müfredatta yaygınlaştırarak, öğrencilerin girişimcilik becerilerini geliştirici aktiviteleri destekleyen,
 • Teknoloji ve Bilişim Politikası kapsamında, istihdam odaklı teknoloji ve bilişim yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayan,
 • Yaşam Boyu Öğrenme Politikası kapsamında, sürekli öğrenme alışkanlığını kazandıracak uygulamaları destekleyen ve toplum ihtiyaçlarına yönelik eğitim imkânlarını sunan,
 • Eğitim ve Çevre Dostu Kampüs Politikası kapsamında, mevcut yeşil kampüs anlayışını sürdürerek eğitim kalitesini arttıran fiziki altyapının korunması ve geliştirilmesini sağlayan,
 • Sosyal Üniversite Politikası kapsamında, Sosyopark uygulamasını üniversiteler için bir model haline getiren, Toplum bilincini geliştirecek etkinliklerin arttırılması için çalışan, Şehir-Üniversite etkileşimini arttıracak uygulamaların geliştirilmesi için çalışan,

 

kalite yönetim sistemi oluşturarak, işlerliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

 

C.2. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Politika Belgesi

 

 

                                                   

 

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKA BELGESİ

 

“Çağdaş eğitim ortamları sağlayarak, bireysel ve toplumsal açıdan gelişmelere çok yönlü kaynaklık eden, ulusal ve uluslararası arenada bilimsel, teknolojik ve sanatsal etkinliklerde ön plana çıkan, yaptığı araştırmalarla eğitsel sorunlara çözüm üreten ve toplum kalkınmasının dinamiğini oluşturacak çağdaş öğretmenler yetiştiren fakülte” vizyonunu benimseyen, eğitim-öğretim niteliğinin artırılması, öğrenci niteliğinin geliştirilmesi, çalışan memnuniyetinin artırılması stratejik amaçları doğrultusunda faaliyetlerini planlayan, yürüten ve denetleyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, eğitim-öğretim politikası kapsamında;

 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde memnuniyet düzeyini arttırmak,
 • Eğitimde kurumsal kültürünü geliştirmek,
 • Eğitim programlarında kalite ölçütlerine dayanan ve etkisi kanıtlanmış tekniklerin uygulanması, bilinmesi ve benimsenmesini sağlamak,
 • Eğitim programları ortamlarının kalitesini değerlendirme ve iyileştirici çalışmalar yürütmeyi sağlamak,
 • Sivil toplum ve endüstriden paydaşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak,
 • Paydaşların katılımı ile tüm akademik birimlerde müfredatın uygulama ağırlıklı güncellenmesi,
 • Laboratuvar, bilişim ve teknolojik olanakları sürekli geliştirilmesi,
 • İstihdam odaklı girişimcilik dersleri müfredatta yaygınlaştırarak, öğrencilerin girişimcilik becerilerini geliştirici aktivitelerin desteklenmesi,
 • Öğrencilerin Yabancı dil becerilerini geliştirecek uygulamaların arttırılması,
 • İstihdam odaklı teknoloji ve bilişim yetkinliklerinin geliştirilmesinin sağlanması,
 • Eğitim kalitesini arttıran fiziki altyapının korunması ve geliştirilmesinin sağlanması,

amaçlarını benimsemiştir.

 

 

C.3. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Politika Belgesi

 

 

                                                                          

 

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKA BELGESİ

“Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik, ufku geniş, kendisini çok yönlü geliştirmiş, eleştirel düşünce ve iletişim becerileri gelişmiş çağdaş öğretmenler yetiştirmek; Demokratik değerlerin geliştirildiği, öğrenci merkezli ve yeni teknolojilerin kullanıldığı eğitim ortamları düzenlemek; Eğitim-öğretimde etkililiği ve verimliliği sağlamayı ve eğitim sorunlarına çözümler üretmek” misyonunu benimseyen, araştırma-geliştirme çalışmalarına önem vermek ve yeniliklere açık olmak temel değerleri doğrultusunda faaliyetlerini planlayan, yürüten ve denetleyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

 1. Araştırma faaliyetlerinde etik ilkeleri doğrultusunda, bilimsel çıktıların ve ürünlerin artırılması için ulusal ve uluslararası alanlarda etki değeri yüksek araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak.
 2. Kaynakların doğru değerlendirilerek, objektif ve hesap verebilir bir şekilde bilimsel ihtiyaçlara yönelik altyapıların gelecek vizyona yönelik olarak araştırmacıların hizmetine ve kullanımına sunmaktır.
 3. Kurum dışı ve uluslararası çapta üniversitemize doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayacak projelerin sayısını artırmaktır.
 4. Üniversitemiz 2019 KİDR raporunda           Eğitim Öğretim          Üniversitesi olarak nitelendirilmiştir.

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi bu araştırma hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, araştırma-geliştirme politikası kapsamında;

 1. Tüm branşlarda değer ve bilgi üreten bireyler yetiştiren,
 2. Üniversitemiz misyonu ve vizyonu kapsamında; ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel ürün çıktılarını artıran ve piyasaya kazandıran,
 3. Üniversite-sanayi-kamu işbirliği içinde topluma katkı sağlayacak çalışmalar yürüten,
 4. Üniversite bünyesinde proje etiği ile beraber proje kültürü ve iklimini yaymak adına farkındalık ve bilgi paylaşımı süreçlerini gerçekleştirmek,
 5. Bilimsel ürün ve akademik çalışmalara önem vererek, işbirliği ve etkileşimleri öncelikli olarak destekleyen, bir sistem kurup sürekliliğini sağlamak,

amaçlarını benimsemiştir.

C.4. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Toplumsal Katkı Politika Belgesi

 

 

                                                                             

 

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TOPLUMSAL KATKI STRATEJİ ve POLİTİKA BELGESİ

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi varoluş amacına uygun olarak kültürel, sosyal faaliyetler ve araştırma-geliştirme faaliyetleri ile yerel ve ulusal açıdan toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda fakültemizin toplumsal katkı strateji ve politika belgesi;

 

 • Yerel düzeyde kültürel ve tarihi mirasın dünyaya tanıtılmasının sağlanması,
 • Ulusal düzeyde toplum refahını arttıracak, sosyal inovasyonların sağlanması,
 • Ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak sürdürülebilirlik çalışmalarının desteklenmesi,
 • Toplumda sorun çözümü odaklı düşünen ve gelişmelere açık insanların yetiştirilmesinin sağlanması,

için teşvik ve yardımda bulunmaktadır.

 

 1. PAYDAŞ KATILIMI

2019 yılında anabilim dalı bazında kurulan kalite komisyonu, iç ve dış paydaşların katılımıyla mevcut durumun analiz edildiği ve birimimiz vizyon ve misyonuyla uyumlu politikalar belirlemek için çeşitli girişimleri başlatmayı planlamaktadır. Ayrıca üniversite bünyesinde kurulan “Dumlupınar Üniversitesi Kalite Komisyonun” çalışmaları özenle takip edilmektedir (http://kalite.dpu.edu.tr/).  Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen “Dış Paydaş Memnuniyet ve Beklenti Analizi” sonuçları incelenerek durum değerlendirmesi yapılmıştır.

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/136/files/D_s_Paydas_Mem__Anlz.pdf  .

Üniversitemiz bünyesinde öğrenci, öğretim üyesi ya da idari personel fark etmeksizin görüş, öneri ve şikâyetlerini rahatlıkla iletebildikleri bir platform bulunmaktadır (http://www.dpu.edu.tr/index/sayfa/105/gorus-oneri-sikayet).  Ancak bu platformun fakülte bünyesinde olmaması ve sonuçlarının değerlendirilememesi nedeniyle, Fakültemizce ayrı bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Yapılan çalışmalar sonraki aşamalarda personel ve öğrencilerle paylaşılarak daha işler hale getirilebilir. Ayrıca aynı çalışma dış paydaşların katılımını sağlamak için de uygulanabilir. Eğitim Fakültesi olarak dış paydaşlarla zaman zaman (İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyanet, Emniyet ve çeşitli STK’lar) karşılıklı çalışmalar yürütülmektedir.

Fakültemizin dış paydaşlarının başında Kütahya İl MEM bulunmaktadır. MEM ile özellikle öğretmenlik Uygulaması I-II derslerinin koordinasyonu amacıyla ortak toplantılar düzenlenmekte olup, MEM’e bağlı çeşitli proje ve etkinliklerde de (konferans, öğretmen eğitimi, veri madenciliği, vb.) fakültemiz personeli görev almaktadır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, Salı